ติดต่อเรา

กองบรรณาธิการวารสารศรีวนาลัยวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 0-4535-2000-29 ต่อ 1120, 2113 

Website http://journalrdi.ubru.ac.th
E-mail : journalres@ubru.ac.th