ศรีวนาลัยวิจัย

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2018

รายการบทความ หน้า

วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ทฤษฎีกราฟ กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

บทความวิจัย | โดย อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด, สุติมา ฮามคำไพ

3

การค้นหาและพัฒนากลไกลความร่วมมือ เพื่อการอนุรักษ์เสริมสร้างงานด้านสังคม วัฒนธรรมของประเทศอาเซียนกลุ่มภาคพื้นดินในเขตพื้นที่อีสานตอนล่างของประเทศไทย ลาวใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภาคเหนือของกัมพูชา

บทความวิจัย | โดย ชื่น ศรีสวัสดิ์

2

แนวคิดและกลวิธีการนำเสนอในวรรณกรรมนวนิยายเรื่องไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต ของ วีรพร นิติประภา

บทความวิจัย | โดย นายสันติ ทิพนา นางราตรี ทิพนา นางสาวพิสมัย บุญอุ้ม

1
จำนวน 3 บทความ