ขอความอนุเคราะห์ให้นักวิจัยทุกท่าน ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของท่านในระบบNRMS

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) เพื่อให้เป็นระบบบริหารจัดการงบประมาณวิจัยและงานวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัย นักวิจัย หน่วยงานแหล่งทุน และสำนักงบประมาณ นั้น

          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตรวจสอบสถานะของนักวิจัยในเบื้องต้น ตามข้อมูลที่นักวิจัยได้ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ NRMS จึงขอความอนุเคราะห์ให้นักวิจัยทุกท่านตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของท่านในระบบNRMS ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อประโยชน์ในการยื่นข้อเสนอของบประมาณการวิจัยในครั้งต่อไป 

รายละเอียดคลิกที่นี่