ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย ขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

โดยกรอกแบบฟอร๋มขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยได้ที่ http:www.thaiinvention.nrct.go.th  โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

WRITTEN BY RESUBRU ON 01 พฤษภาคม 2560. POSTED IN ข่าวทั่วไป