แจ้งกำหนดการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559

ขอแจ้งกำหนดการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559

    ขอให้นักวิจัยทุกท่านที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 ดำเนินการ ดังต่อไปนี้  

  1. จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เข้าเล่มปกดำ ตัวอักษรสีทอง) จำนวน 10 เล่ม 
    •  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF  จำนวน 1 แผ่น 
    • หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย (เอกสารตอบรับการตีพิมพ์ หรือวารสารการเผยแพร่บทความงานวิจัย) 

      2. กรอกข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์เอกสาร และแจ้งปิดโครงการวิจัยในระบบ NRMS 

      3. เอกสารการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่) 

 

ทั้งนี้ให้นักวิจัยทุกท่าน นำส่งเอกสารทั้งหมด ภายในวันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารประสิทธิ์ สุนทโรทก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

>>>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1120 หรือทางข้อความเพจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี