ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย

ประจำปี2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองประเมินผลและการจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งขาติ เลขที่ 196 ชั้น 4 อาคารวช.4 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2561 2445

507-509 e-mail : invention_register@hotmail.com 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่