แนวทางการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร : กาแฟควบคุมนํ้าหนัก

บทคัดย่อ : การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับตามกฎหมายอยู่หลายฉบับด้วยกัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทกาแฟควบคุมนํ้าหนักเนื่องจากเป็นอาหารในกลุ่มอาหารควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

Abstract : Advertising food products must comply with the rules. Regulations are legal agreements with each other.

Keywords : ราชภัฏมหาสารคาม,การโฆษณา ; กาแฟควบคุมนํ้าหนัก ; พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522, keywords,Advertising ; Weight Loss Coffee ; Food Act B.E. 2522