ติดต่อเรา

กองบรรณาธิการวารสารศรีวนาลัยวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 0-4535-2000-29 ต่อ 5141

083-4616242 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มูลสิน

096-5649914 - ดร.วัฒนชัย ศิริญาณ

Website http://journalrdi.ubru.ac.th
E-mail : journalres@ubru.ac.th