ศรีวนาลัยวิจัย

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2017

รายการบทความ หน้า

การศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย | โดย กลยกร โชติชัย

1

คุณภาพการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

บทความวิจัย | โดย กุลจิรา บุญงอก

8

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1

บทความวิจัย | โดย ขจรศักดิ์

18

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องผักพายพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นสุรินทร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (จงกล)

บทความวิจัย | โดย ขจรศักดิ์

34

ศึกษาสมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของพนักงาน บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด

บทความวิจัย | โดย ชัยทัศน์

44

สุขสมรรถนะของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บทความวิจัย | โดย ไชยวัฒน์

57

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

บทความวิจัย | โดย ทวิชย์

69

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บทความวิจัย | โดย ธีระวิทย์-เสมอโภค

84

รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23

บทความวิจัย | โดย นิตยา-สอนนุชาติ

96

ความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อบริษัทชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด

บทความวิจัย | โดย ปิยวรรณ-ศรีชนะ

108

Quality of Life according to the Philosophy of Sufficiency Economy Among Agricultural Cooperative Members in Lower Northeast Thailand

บทความวิจัย | โดย ปืยกนิษฐ์

119

การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล ในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย | โดย สุทธิพงษ์

130
จำนวน 12 บทความ