วารสารศรีวนาลัยวิจัย

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2017

รายการบทความ หน้า

รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทความวิจัย | โดย วนัสนันท์ โสดาปัดชา1, ภักดี โพธิ์สิงห์2, และ ยุภาพร ยุภาศ3,

19

ตัวแบบความสำเร็จในการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทความวิจัย | โดย ปฏิมาภรณ์ อรรคนันท์1 ภักดี โพธิ์สิงห์2 และ ยุภาพร ยุภาศ3

18

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ความล้มเหลวที่ต้องยกเลิกจริงหรือ?

บทความวิชาการ | โดย พิกุล มีมานะ , รศ.ดร.ภักดี โพธ์สิงห์ ,ดร.สนุก สิงห์มาตร และร.อ.กิตติพงษ์ ผลทิพย์

17

พฤติกรรมการบริโภคอาหารส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บทความวิจัย | โดย มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์

16

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานห้องปฏิบัติการชันสูตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย | โดย วีระสุดา สวัสดี ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ และ สุรพร ลอยหา

15

แนวทางการใช้หลักอิทธิบาท 4 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคอีสานตอนกลาง

บทความวิจัย | โดย ดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี

14

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีปฏิทินบาร์โค้ดสองมิติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีฮีตสิบสอง ของจังหวัดมหาสารคาม

บทความวิจัย | โดย จิรนัยน์ ยอดดี

13

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีปฏิทินบาร์โค้ดสองมิติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีฮีตสิบสอง ของจังหวัดมหาสารคาม

บทความวิจัย | โดย จิรนัยน์ ยอดดี

1

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความวิจัย | โดย ดุสิต จักร์ศิลป์

2

ผลกระทบของศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

บทความวิจัย | โดย นาฏลดา ลลิตากุลชัย

4

ตัวแบบความสาเร็จในการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทความวิจัย | โดย ปฏิมาภรณ์ อรรคนันท์

5

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ความล้มเหลวที่ต้องยกเลิกจริงหรือ?

บทความวิจัย | โดย พิกุล มีมานะ

6

พฤติกรรมการบริโภคอาหารส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บทความวิจัย | โดย มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์

7

ผลของการออกกาลังกายในห้องระบบจาลองสภาวะอากาศบนที่สูงที่มีต่อปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุดในนักกีฬาของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี

บทความวิจัย | โดย มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย

8

รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ของเทศบาลตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทความวิจัย | โดย วนัสนันท์ โสดาปัดชา

9

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานห้องปฏิบัติการชันสูตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย | โดย วีระสุดา สวัสดี

10

แนวทางการใช้หลักอิทธิบาท 4 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ นักเรียนระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคอีสาน ตอนกลางโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

บทความวิจัย | โดย ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี

3

พฤติกรรมของเจนเนอเรชั่นเอ็มในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มมในอำเภอเมืองเชี

บทความวิจัย | โดย สุภาพร อุ่นเมืองเงิน

12

การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23

บทความวิจัย | โดย สการ หันจางสิทธิ์

19
จำนวน 19 บทความ