ศรีวนาลัยวิจัย

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2019

รายการบทความ หน้า

การฝึกหัดโขนเบื้องต้นเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกของนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน

บทความวิจัย | โดย พันธ์ทิพย์ ศรีธรรม

1

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยในอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก

บทความวิจัย | โดย ณัฐภาณี บัวดี

2

ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เขตตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

บทความวิจัย | โดย สายฝน กันทะวงศ์

3

ปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคมที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องสั้น รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561

บทความวิจัย | โดย สันติ ทิพนา

4

การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาและแนวคิดการดำเนินชีวิตในประชุมโคลงสุภาษิต ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

บทความวิจัย | โดย วิทยา ปันแก้ว

5

พัฒนาการทางอารมณ์และสติปัญญาของกะทิ : จากความสุขของกะทิถึงในโลกใบเล็ก

บทความวิจัย | โดย มิ่งมนัสชน จังหาร

6

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

บทความวิจัย | โดย ทัศไนย สุนทรวิภาต

7
จำนวน 7 บทความ