บรรณาธิการ

บรรณาธิการเกียรติคุณ

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์

พวงงาม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ

ศรีปัดถา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม

ศรีสะอาด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

กองบรรณาธิการ

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ

งามจิตรเจริญ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ

รุญเจริญ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.สมาน

อัศวภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑวรรณ

วิงวอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี

เหลือบุญชู

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนชัย

เชื้อสาธุชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี

ไชยเสนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ภักดี

โพธิ์สิงห์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ

เมยไทสง

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

รองศาสตราจารย์ ดร.นัยนา

อรรจนาทร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา

เจริญศิริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์

กิ่งคำ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชร

แก้วส่อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ พ.ต.ดร.นพดล

เจนอักษร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี

สอทิพย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย

หาญหิรัญ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 

บรรณาธิการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา

มูลสิน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุกต์

สมชอบ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ ดร.กิตติ

วิรุณพันธุ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางวารุณี

สุกใส

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 

ฝ่ายจัดการ

 

 

นางสาวสุภารัตน์

ผัดโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมาลัย

สุวรรณผา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวเกศรา

แก้วดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายภูวไนย

ใจหาญ

เจ้าหน้าที่วิจัย