ติดต่อเรา

กองบรรณาธิการวารสารศรีวนาลัยวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เลขที่ 2 ถนนราชธานี  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ 0 4535 2000 ต่อ 5142

โทรสาร 0 4535 2049

 

Website http://journalrdi.ubru.ac.th
E-mail : journalres@ubru.ac.th