ศรีวนาลัยวิจัย

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561


ผู้เข้าชม 564 อัปเดทข้อมูลเมื่อ 2018-08-03 16:19:56

รายการบทความ หน้า

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นผู้มีจิตอาสาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดมุกดาหาร

บทความวิจัย | โดย กรุณา วิทยารัตน์ | 155

1

การค้นหาและพัฒนากลไกความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์เสริมสร้างงานด้านสังคมวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนกลุ่มภาคพื้นดินในเขตพื้นที่อีสานตอนล่างของประเทศไทย ลาวใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลางและภาคเหนือของกัมพูชา

บทความวิจัย | โดย ชื่น ศรีสวัสดิ์ | 154

2

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา : กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร

บทความวิจัย | โดย ณนิตา พิศเพลิน | 153

3

การประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย | โดย นลินี ทองประเสริฐ | 153

4

การประเมินการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บทความวิจัย | โดย วัฒนชัย ศิริญาณ | 153

5

การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

บทความวิจัย | โดย วันชัย พันพละ | 172

6

การพัฒนาชุดประลองระบบการสื่อสารทางแสง วิชาการสื่อสารทางแสง

บทความวิจัย | โดย วิชัย นระมาตย์ | 157

7

แนวคิดและกลวิธีการนำเสนอในวรรณกรรมนวนิยายเรื่องไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต ของ วีรพร นิติประภา

บทความวิจัย | โดย สันติ ทิพนา | 153

8

การวิเคราะห์การจัดอันดับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาโดยใช้ทฤษฎีกราฟ กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

บทความวิจัย | โดย อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด | 154

9

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรส่งผลต่อระดับการรับรู้ตราสินค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : กรณีศึกาษกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ 8 ชุมชนในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย | โดย อัชนา อ่อนรัตน์ | 152

10
จำนวน 10 บทความ