ศรีวนาลัยวิจัย

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561


ผู้เข้าชม 421 อัปเดทข้อมูลเมื่อ 2019-01-30 14:08:51

รายการบทความ หน้า

การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงาน ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บทความวิจัย | โดย อนันต์ สุนทราเมธากุล | 153

1

การพัฒนาเอกสารแนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบเสมือนจริง หมู่บ้านปลาค้าว จังหวัดอ านาจเจริญ

บทความวิจัย | โดย อำไพ ยงกุลวณิช | 153

2

ปัจจัยที่ม ีผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน

บทความวิจัย | โดย ปิยะนันท์ นามกุล | 152

3

ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล ราชธาน

บทความวิจัย | โดย สุทินี เสาร์แก้ว | 165

4

วรรณกรรมพื้นบ้านชาติพันธุ์บรุบ้านเวินบึกและบ้านท่าล้ง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กับการสื่อสารทางวัฒนธรรม

บทความวิจัย | โดย สุนทร วรหาร | 152

5

การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยจากโครงงานคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคการกำหนดประเด็นหลักเสริมประเด็นย่อย

บทความวิจัย | โดย กชกร เจตินัย | 153

6

ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของคลินิกแพทย์แผนไทย จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย | โดย ภักศจีภรณ์ ขันทอง | 153

7

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการชำระภาษีกับคุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย | โดย วาสนา กุลวงศ์ | 154

8

การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวกล้องงอกในจังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย | โดย อัญญาณี อดทน | 153

9

แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บทความวิจัย | โดย มารศรี แนวจำปา | 153

10

การศึกษางานศิลปะเกี่ยวกับสัตว์หิมพานต์ที่ใช้ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัริย์ไทยและเชื้อพระวงศ์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการแสดงชุด มยุระคนธรรพ์

บทความวิจัย | โดย วรางคณา วุฒิช่วย | 153

11
จำนวน 11 บทความ