ศรีวนาลัยวิจัย

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563


ผู้เข้าชม 528 อัปเดทข้อมูลเมื่อ 2020-12-01 15:02:51

รายการบทความ หน้า

การมีส่วนร่วมของชุมชนไทบรูในการอนุรักษ์ สืบสานและการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษาบ้านท่าล้งและบ้านเวินบึก อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย | โดย มานิตย์ โศกค้อ | 152

1

สภาพและความต้องการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย | โดย จิดาภา สิมาวัน | 152

2

การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บทความวิจัย | โดย จิรัญญา ฤกษ์พิบูลย์ | 152

3

การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

บทความวิจัย | โดย ภัคประภา สุพัฒนานนท์ | 152

4

การพัฒนาตลาดการค้าชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์

บทความวิจัย | โดย สุรีย์ฉาย สุคันธรัต | 154

5

ภาวะผู้นำของผู้บริหารตามขนาดโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

บทความวิจัย | โดย วิยดา หวาวิสัย | 152

6

การฝึกหัดโขนเบื้องต้น : คุณประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมของนักแสดงโขน

บทความวิชาการ | โดย พันธ์ทิพย์ ศรีธรรม | 152

7
จำนวน 7 บทความ