ศรีวนาลัยวิจัย

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564


ผู้เข้าชม 707 อัปเดทข้อมูลเมื่อ 2021-09-09 16:30:38

รายการบทความ หน้า

ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านปัจเจกบุคคลกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงของโรคระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

บทความวิจัย | โดย กุลชญา ลอยหา | 155

1

การศึกษาระบาดวิทยาทางสังคมกับการเกิดโรคมะเร็งเต้านมในเขตอีสานตอนล่าง: ด้วยรูปแบบ A community-based case-control study

บทความวิจัย | โดย ปิยะนุช คันศร | 154

3

รูปแบบการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค ในจังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย | โดย ทินกร ศรีตวัน | 181

4

การศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ได้รับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของคลินิกวัณโรคโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จังหวัดศรีสะเกษ

บทความวิจัย | โดย ธนิดา เสาธงรุ่งเรืองชัย | 157

5

อัตลักษณ์และกลวิธีการนำเสนอเรื่องสั้นในรวมเรื่องสั้นเส้นทางของชีวิต ของ ส.สันติ ทิพนา

บทความวิจัย | โดย สันติ ทิพนา | 154

6

การพัฒนานวัตกรรมการบริการของธุรกิจสายการบินในยุคดิจิทัล

บทความวิจัย | โดย ภูวดล งามมาก | 154

7

การพัฒนาระบบบริบาลทางเภสัชกรรมที่บ้านสำหรับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ ยาฉีดอินซูลินในเขตตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย | โดย ติยารัตน์ ภูติยา | 155

8

นาฏกรรมในประเพณีกินเข่าค่ำ ที่ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งของอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา

บทความวิจัย | โดย สนธิยา สันทรุนัย | 155

9

การพัฒนาระบบการจัดการผู้ป่วยจิตเภท เครือข่าย โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย | โดย น้ำผึ้ง โนรีรัตน์ | 157

10
จำนวน 9 บทความ