ศรีวนาลัยวิจัย

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564


ผู้เข้าชม 797 อัปเดทข้อมูลเมื่อ 2022-01-24 12:36:35

รายการบทความ หน้า

องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยกลยุทธ์การตลาดบริการ กาารรับรู้คุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย | โดย นรีนุช ยุวดีนิเวศ | 154

1

ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ระหว่างจังหวัด A และจังหวัด B

บทความวิจัย | โดย โสภาพรรณ แก้วหาญ | 153

2

การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม

บทความวิจัย | โดย วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ | 153

3

การศึกษาแนวทางการพัฒนางานด้านการผดุงครรภ์ไทยในโรงพยาบาลรัฐของประเทศไทย

บทความวิจัย | โดย สุพรรณฉัตร หนูสวัสดิ์ | 155

4

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตพื้นที่ชายแดนเขตสุขภาพที่ 10

บทความวิจัย | โดย กนกศักดิ์ รักษาสัตย์ | 153

5

ความชุกของความเครียด ภาวะซึมเศร้า และความเข้มแข็งทางจิตใจของผู้สูงอายุในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

บทความวิจัย | โดย มะลิสา งามศรี | 153

6
จำนวน 6 บทความ