ประเภทการตีพิมพ์

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์

 

 

1. บทความวิจัย

 

 

2. บทความวิชาการ  ได้แก่ บทความวิชาการทั่วไป บทความพิเศษ บทความปริทัศน์ บทความวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท) เป็นต้น

 

สาขาที่รับตีพิมพ์

 

 

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์